MAKROSTAL

szybko, kompleksowo, solidnie.

blacha konstr


STRONA W BUDOWIE…

Nasza firma zajmuje się hurtową sprzedażą wyrobów hutniczych produkcji polskiej oraz importowanej - Oferta (w budowie).OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
z dnia 01 stycznia 2021 r.

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży wyrobów i półwyrobów ze stali, oferowanych przez MAKROSTAL Fryderyk Tyburczy z siedzibą w Grudziądzu.
2. Wyrażenia pisane wielką literą w Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:
a) Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która skierowała Zamówienie do MAKROSTAL;
b) MAKROSTAL – MAKROSTAL Fryderyk Tyburczy z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w Grudziądzu pod numerem 022829/07, NIP 876-191-19-08, Regon 340406055;
c) Wyroby – produkty i półprodukty ze stali oferowane do sprzedaży przez MAKROSTAL;
d) Zamówienie – pisemne zamówienie Kupującego przesłane pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym lub złożone osobiście do MAKROSTAL, stanowiące ofertę nabycia Wyrobów, określające co najmniej: typ i rodzaj Wyrobów, cenę – zgodnie z Cennikiem lub pisemną propozycją MAKROSTAL skierowaną uprzednio do Kupującego oraz proponowany termin lub terminy dostaw (harmonogram dostaw) poszczególnych partii Towarów. MAKROSTAL rekomenduje złożenie zamówienia z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej: www.makrostal.eu;
e) Data Odbioru Wyrobów – wskazana Kupującemu w potwierdzeniu Zamówienia data, do której obowiązuje rezerwacja Wyrobów i cena podana w potwierdzeniu;
f) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży MAKROSTAL.
3. OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży Wyrobów, także w przypadku wyraźnego niepowołania się przez Kupującego na OWS w Zamówieniu, chyba, że strony umowy sprzedaży wyraźnie postanowiły na piśmie pod rygorem nieważności o wyłączeniu zastosowania OWS albo też o wyłączeniu niektórych postanowień OWS.
4. OWS są udostępnione w postaci elektronicznej na stronie internetowej MAKROSTAL www.makrosta.eu.
5. OWS nie znajdują zastosowania do umów sprzedaży zawartych z konsumentem.
6. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego własnych ogólnych warunków umów, mają one zastosowanie do umów zawartych przez MAKROSTAL w oparciu o niniejsze OWS tylko o tyle o ile zostały pisemnie zaakceptowane przez MAKROSTAL i tylko o tyle, o ile nie stoją w sprzeczności z niniejszymi OWS.

§2 Klasyfikacja. Specyfikacje techniczne Postanowienia Ogólne

1. Kupujący składając Zamówienie zobowiązany jest znać parametry i zastosowanie zamawianych Wyrobów. MAKROSTAL nie ponosi odpowiedzialności za dokonany przez Kupującego wybór i zastosowanie, czy też przeznaczenie przez Kupującego Wyroby nabyte od MAKROSTAL.
2. Dokumenty jakościowe (świadectwa jakości, certyfikaty, atesty) MAKROSTAL dostarcza, jako kopie oryginałów. Na kopii umieszczone są następujące informacje:
- nazwa wystawiającego kopię – MAKROSTAL;
- nazwisko i imię osoby wystawiającej kopię;
- nazwa wyrobu, gatunek stali, numer wytopu, wydana ilość;
- numer faktury i data jej wystawienia.
3. Wyroby dostarczane są zgodnie z podstawowymi wymaganiami zawartymi w dotyczących ich specyfikacjach technicznych. Dodatkowe wymagania winny być jednoznacznie sprecyzowane w Zamówieniu i po uzgodnieniu zapisane w potwierdzeniu zamówienia.
4. Rozliczenie dostawy prowadzone jest wg wagi rzeczywistej lub wg wagi nominalnej (teoretycznej).
5. Pełen zakres profili zamkniętych MAKROSTAL oferowany jest wg przelicznika producenta (waga teoretyczna).
6. O ile Strony nie ustalą inaczej dopuszczalna jest tolerancja ilościowa +/- 10% dla każdej pozycji i całości zamówienia.
7. Wyroby mogą być pokryte naleciałością korozji, co nie umniejsza ich jakości i właściwości.

§3 Umowa sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży Wyrobów następuje przez złożenie Zamówienia przez Kupującego i przyjęcie tego Zamówienia przez MAKROSTAL poprzez wysłanie potwierdzenia Zamówienia przez MAKROSTAL do Kupującego pocztą elektroniczną lub faksem z zastrzeżeniem ust.2 poniżej.
2. Złożenie Zamówienia oznacza, że Zamawiający zapoznał się uprzednio z OWS i je w całości akceptuje.
3. MAKROSTAL może w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania Zamówienia odmówić jego przyjęcia, o czym zawiadomi Kupującego. Do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wlicza się dnia, w którym wpłynęło zamówienie.
4. Zamówienie powinno zostać przekazane MAKROSTAL w taki sposób, aby możliwa była pełna identyfikacja treści Zamówienia. Zamówienie niepełne, nieprecyzyjne, nieczytelne lub zawierające sprzeczności, bądź niejasności nie jest zamówieniem wiążącym MAKROSTAL chyba, że MAKROSTAL po nawiązaniu kontaktu z Kupującym wyjaśni wątpliwości dotyczące Zamówienia i potwierdzi jego przyjęcie, podając w potwierdzeniu warunki sprzedaży. Wyjaśnione przez MAKROSTAL warunki sprzedaży związane z przesłanym Zamówieniem wymagają dodatkowo potwierdzenia przez Składającego Zamówienie w formie pisemnej przesłanej pocztą elektroniczną do MAKROSTAL.
5. MAKROSTAL ma prawo zmienić termin/terminy dostawy albo wydania całości lub poszczególnych partii Wyrobów o nie więcej niż 3 (trzy) dni robocze za powiadomieniem Kupującego, co nie uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz kierowania roszczeń wobec MAKROSTAL.
6. W przypadku nieodebrania Wyrobów przez Kupującego do Daty Odbioru Wyrobów, MAKROSTAL ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Wyrobów i obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 20% wartości netto zamówionych Wyrobów. Uprawnienie do odstąpienia może być przez MAKROSTAL zrealizowane w okresie 60 dni po dacie, o której mowa w zdaniu pierwszym.
7. W okresie od przesłania Kupującemu potwierdzenia Zamówienia do Daty Odbioru Wyrobów wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia MAKROSTAL ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w całości lub w części z ważnych powodów, w tym jeżeli:
- nie będzie możliwe ubezpieczenie należności od Kupującego z tytułu tej umowy (w całości lub w części);
- z przyczyn niezależnych od MAKROSTAL, a dotyczących Producenta Wyrobów, MAKROSTAL nie będzie mógł wykonać tej umowy w całości lub w części.
8. Odstąpienie od umowy sprzedaży wymaga formy pisemnej.
9. W przypadku skorzystania przez MAKROSTAL z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w OWS, Kupującemu nie przysługują wobec MAKROSTAL żadne roszczenia.
10. Umowa sprzedaży MAKROSTAL może zostać zawarta także w każdy inny sposób dopuszczalny prawem, w tym poprzez złożenie oferty handlowej przez MAKROSTAL oraz jej przyjęcie przez Kupującego w okresie ważności tej oferty handlowej, a także poprzez podpisanie obustronnej umowy handlowej.

§4 Warunki dostawy/wydania

1. Kupujący ma obowiązek odbioru Wyrobów zgodnie z umową sprzedaży, z zastrzeżeniem ust.3. Zmiana Daty Odbioru wymaga zawsze wyraźnej pisemnej zgody ze strony MAKROSTAL.
2. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej Wyroby wydawane są z magazynu MAKROSTAL zlokalizowanym w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8. Miejsce wydania zostaje określone w umowie sprzedaży. Wydanie Wyrobów następuje w godzinach pracy MAKROSTAL.
3. MAKROSTAL ma prawo do jednostronnej zmiany miejsca lub czasu załadunku Wyrobów w przypadku wystąpienia w MAKROSTAL zdarzeń wyjątkowych, takich jak w szczególności: awaria suwnicy, przerwa w dostawie prądu, awaria systemu komputerowego, długa kolejka samochodów oczekujących na załadunek. O zmianie wskazanej w zdaniu poprzednim MAKROSTAL powiadamia Klienta w sposób zgodny z ustaloną formą kontaktu – telefonicznie na podany numer telefonu lub pocztą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie Klientowi nie przysługują wobec MAKROSTAL żadne roszczenia.
4. Kupujący zobowiązuje się do awizowania MAKROSTAL odbioru Wyrobów z jednodniowym wyprzedzeniem. Awizowanie następuje pocztą elektroniczną na adres e-mail pracownika MAKROSTAL, który przesłał Kupującemu potwierdzenie złożonego Zamówienia.
5. Kupującemu nie przysługują wobec MAKROSTAL roszczenia związane z postojem przed i podczas załadunku. MAKROSTAL nie zapewnia możliwości parkowania pojazdu Zamawiającego przed rozpoczęciem i po zakończeniu godzin pracy MAKROSTAL. MAKROSTAL nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy Zamawiającego pozostawione na drodze dojazdowej.
6. Kupujący zapewnia środki transportu odpowiednie do liczby i rodzaju Wyrobów. Wykonanie usługi transportu przez MAKROSTAL wymaga wyraźnego odpowiedniego postanowienia w umowie sprzedaży Wyrobów, z określeniem terminu i miejsca wykonania usługi transportu oraz wynagrodzenia za wykonanie usługi.
7. W każdym przypadku osoba odbierająca Wyroby w imieniu Klienta zobowiązana jest do okazania upoważnienia odbioru chyba, że zostało ono zamieszczone w Zamówieniu lub na osobnym dokumencie dostarczonym do MAKROSTAL oraz zobowiązana jest potwierdzić swoje dane osobowe poprzez okazanie dokumentu tożsamości. Jeżeli Kupujący zapewnia środek transportu, upoważnienie powinno zawierać także wskazanie pełnego numeru rejestracyjnego środka transportu (nr rejestracyjny samochodu i naczepy lub w przypadku braku naczepy tylko nr rejestracyjny samochodu). MAKROSTAL ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie, która nie posiada upoważnienia Kupującego albo nie potwierdziła swoich danych. W takim przypadku zastosowanie ma §3 ust.5 OWS.
8. Potwierdzenie wydania Wyrobów następuje na dokumencie WZ wystawianym przez MAKROSTAL lub w imieniu MAKROSTAL w przypadku sprzedaży w tranzycie (towar nie jest odbierany ze składu MAKROSTAL).
9. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Wyrobów przechodzi na Kupującego w chwili ich wydania Kupującemu albo osobie lub przewoźnikowi przez niego upoważnionemu.

§5 Cena. Zapłata. Zastrzeżenie prawa własności

1. Cena jednostkowa netto (za jednostkę obmiarową Wyrobu) ustalana jest przez Kupującego i MAKROSTAL w drodze wzajemnych udogodnień. Ustalona cena netto wpisywana jest w potwierdzeniu Zamówienia przesyłanym przez MAKROSTAL do Klienta. Do kwot, o których mowa w zdaniach poprzednich zostaje doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących w dacie dokonywania czynności przepisów prawa.
2. Cena jednostkowa netto obejmuje koszt załadunku Wyrobów na środek transportu w magazynie MAKROSTAL. Wszelkie inne koszty związane z zakupem Wyrobów ponosi Kupujący chyba, że w potwierdzeniu Zamówienia zostanie wyraźnie inaczej zastrzeżone.
3. Termin zapłaty za sprzedane Wyroby i usługę transportową wynosi 30 dni od daty wydania Wyrobów, czy wykonania usługi transportowej, chyba, że strony umówiły się inaczej.
4. Zapłata ceny za sprzedane Wyroby oraz wynagrodzenia za usługę transportu nastąpić powinna w terminie określonym w umowie sprzedaży lub na fakturze VAT. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto bankowe MAKROSTAL.
5. Zmiana terminu zapłaty wymaga zawsze pisemnej zgody MAKROSTAL. W przypadku, w którym Kupujący nie dokona zapłaty ceny za Wyroby w umówionym terminie MAKROSTAL ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zażądać od Kupującego naprawienia wynikłej szkody (zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego).
6. MAKROSTAL zastrzega sobie prawo własności Wyrobów aż do momentu uiszczenia za nie całości ceny.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego, do którego zgodnie z prawem polskim stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w powyższej ustawie.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego, do którego zgodnie z prawem polskim nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Sprzedającemu przysługują umowne odsetki za opóźnienie, w wysokości odpowiadającej obowiązującej w czasie takiego opóźnienia, stopie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w powyższej ustawie.
9. Roczna stopa procentowa odsetek, o których mowa w ust.6 i 7 jest ustalona w wysokości wynikającej z implementacji DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 211/7/UE z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

§6 Gwarancja jakości. Odpowiedzialność

1. MAKROSTAL udziela Kupującemu gwarancji jakości Wyrobów oraz zapewnia o ich zgodności z normami właściwymi dla danego Wyrobu.
2. MAKROSTAL udziela 5-miesięcznej gwarancji dla Wyrobów, licząc od daty ich wydania, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku odpowiedzialność z tytułu gwarancji ustaje z chwilą zabudowy lub obróbki Wyrobów.
3. Gwarancja nie obejmuje następujących właściwości (parametrów) Wyrobów: odporność na czynniki atmosferyczne, stałość barwy, porysowania, naleciałość korozji.
4. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, w którym Kupujący wiedział o wadzie Wyrobu w chwili jego wydania lub mógł ją przy dołożeniu należytej staranności w chwili wydania zauważyć.
5. Gwarancja nie obejmuje dokonanego przez Kupującego wyrobu i zastosowania, czy też przeznaczenia przez Kupującego Wyrobów nabytych od MAKROSTAL.
6. W związku z udzieloną gwarancją jakości wyłącza się odpowiedzialność MAKROSTAL z tytułu rękojmi za wady określoną przepisami Kodeksu Cywilnego.
7. Odpowiedzialność odszkodowawcza MAKROSTAL ograniczona jest do szkody rzeczywistej nie przekraczającej 50% wartości netto Zamówienia. Wyłącza się odpowiedzialność MAKROSTAL z tytułu utraconych korzyści.

§7 Procedura reklamacyjna

1. Kupujący ma obowiązek sprawdzić:
a) ilość i widoczne wady powierzchniowe Wyrobów (w tym uszkodzenia mechaniczne) – w chwili odbioru Wyrobów;
b) gatunek stali, wymiary, kształty Wyrobów – w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od odbioru wyrobów, nie później jednak niż przed rozpoczęciem ich zabudowy lub obróbki, jeżeli ma ona miejsce przed upływem 5 (pięciu) dni roboczych od odbioru Wyrobów;
c) jakość Wyrobów najpóźniej przed rozpoczęciem ich zabudowy lub obróbki.
2. Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację dotyczącą:
a) ilości widocznych wad powierzchniowych Wyrobów (w tym uszkodzeń mechanicznych) – najpóźniej w chwili ich odbioru od MAKROSTAL;
b) niewłaściwego gatunku stali, wymiarów, kształtu Wyrobów – do 7 (siedmiu) dni roboczych po dniu odbioru Wyrobów od MAKROSTAL;
c) jakości Wyrobów najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty stwierdzenia wady.
W razie niezgłoszenia przez Kupującego reklamacji w wyżej określonym terminie MAKROSTAL zwolniony jest z obowiązków gwarancyjnych.
3. W przypadku wykrycia wady i zamiaru zgłoszenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest powstrzymać się od zabudowy lub obróbki wyrobów do czasu rozpatrzenia reklamacji przez MAKROSTAL. Naruszenie obowiązku powstrzymania się od zabudowy lub obróbki skutkuje utratą uprawnień z tytułu gwarancji i zwolnieniem MAKROSTAL z obowiązków gwarancyjnych, także w przypadku uprzedniego wysłania przez Kupującego reklamacji.
4. W każdym przypadku zgłoszenie reklamacji musi zostać sporządzone na piśmie i powinno zawierać określenie Kupującego, precyzyjne określenie wad, rodzaju i ilości Wyrobów, których reklamacja dotyczy oraz wskazanie miejsca, gdzie takie Wyroby się znajdują i numer/y faktur VAT wystawionych przez MAKROSTAL za Wyroby, a nadto podpis osoby upoważnionej do działania za Kupującego. Reklamacja powinna zostać przekazana MAKROSTAL w taki sposób, aby możliwa była pełna identyfikacja treści reklamacji. Reklamacja niepełna, nieczytelna lub zawierająca sprzeczności, czy niejasności, jak też nie zawierająca podpisu składającego reklamację upoważnionego do działania za Kupującego nie stanowi skutecznie złożonej reklamacji.
5. Reklamacja może zostać przesłana pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym lub doręczona osobiście. W przypadku wysłania reklamacji pocztą elektroniczną lub faksem, reklamacja jest skuteczna, jeżeli została także wysłana do MAKROSTAL w tym samym dniu listem poleconym.
6. W razie złożenia reklamacji dotyczącej jakości Wyrobów, Kupujący ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć objęte reklamacją Wyroby, do chwili ich zbadania przez MAKROSTAL lub inny podmiot działający z upoważnienia MAKROSTAL.
7. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest pisemne zgłoszenie reklamacji, zgodnie z ust. 4 oraz – jeśli MAKROSTAL uzna za konieczne – uprzednie zbadanie Wyrobów (o którym mowa w ust.6), co do których została zgłoszona reklamacja zgodnie z warunkami OWS, notatka reklamacyjna sporządzona bezpośrednio po zbadaniu Wyrobów u Kupującego i podpisana przez osobę działającą za MAKROSTAL oraz Kupującego albo osobę przez niego upoważnioną oraz dokumentacja zdjęciowa, jeżeli została sporządzona przez MAKROSTAL. W przypadkach tego wymagających MAKROSTAL zastrzega nadto wymóg uprzedniego uzyskania opinii specjalistycznej. Koszty działań opisanych w zdaniach poprzednich, w razie uwzględnienia reklamacji ponosi MAKROSTAL.
8. W związku ze zgłoszoną reklamacją MAKROSTAL ma 14 dni na rozpoznanie reklamacji i przekazania stanowiska.
9. W razie uznania reklamacji za zasadną, MAKROSTAL zobowiązany jest do wymiany wadliwych Wyrobów na Wyroby bez wad albo do obniżenia ceny wadliwych Wyrobów. Decyzję w tym zakresie podejmuje MAKROSTAL mając na uwadze rodzaj ustalonej wady Wyrobów. Pisemna decyzja zostanie przekazana Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub listem poleconym. W przypadku podjęcia decyzji, co do rozpatrzenia reklamacji, wymiana Wyrobu albo zwrot obniżki ceny nastąpi w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od przekazania Kupującemu decyzji, co do rozpatrzenia reklamacji Kupującego.
10. Obniżenie ceny wadliwych Wyrobów może nastąpić w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
11. Zwrot wadliwych Wyrobów następuje w miejscu, gdzie wadliwe Wyroby się znajdują, w miejscu wskazanym w reklamacji złożonej do MAKROSTAL. Kupujący ma obowiązek przygotować wadliwe Wyroby do załadunku i odbioru przez MAKROSTAL. Koszty zwrotu wadliwych Wyrobów i transportu Wyrobów bez wad ponosi MAKROSTAL.
12. Prowadzenie procedury reklamacyjnej przez MAKROSTAL nie stanowi podstawy do powstrzymania się przez Kupującego z zapłatą należności za sprzedane Wyroby w ustalonym terminie.
13. Rozpatrzenie reklamacji Kupującego w powyższy sposób kończy ostatecznie procedurę reklamacyjną i wyłącza dalsze roszczenia Kupującego wobec MAKROSTAL.
14. MAKROSTAL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, jeżeli wynika to z działania siły wyższej rozumianej, jako nadzwyczajne, zewnętrzne wydarzenie, któremu nie można zapobiec, powodujące niemożność wykonania przez MAKROSTAL jego zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, co w szczególności obejmuje: wojnę, trzęsienie ziemi, huragan i inne klęski żywiołowe, zbrojne niepokoje społeczne, działanie władzy państwowej, a także wydarzenia, takie jak powódź, pożar, eksplozja, ujemna temperatura powietrza, obfite opady śniegu, przerwy w dostawie energii elektrycznej, Wyrobów na rzecz MAKROSTAL z przyczyn niedotyczących MAKROSTAL.

§8 Polityka Prywatności MAKROSTAL Fryderyk Tyburczy

1. Integralną część niniejszego OWS stanowi Polityka Prywatności MAKROSTAL Fryderyk Tyburczy: www.makrostal.eu

§9 Poufność

1. Strony obowiązane są do zachowania w poufności treści wszystkich przekazywanych dokumentów i informacji bez względu na sposób w jaki zostały one przekazane i nie udostępniania ich podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika ze stosownych przepisów prawa. Jednakże wtenczas są zobowiązane do powiadomienia o takim fakcie stronę przeciwną. Powyższy zapis nie dotyczy informacji i dokumentów, które to mają charakter publiczny, jawny.
2. W sytuacji, gdy pomimo prowadzenia korespondencji nie doszło do finalnego zawarcia umowy, to strony zobowiązują się wzajemnie do trwałego usunięcia, zniszczenia przekazanych dokumentów, danych materiałów, informacji zarówno w formie papierowej, jak i za pomocą poczty elektronicznej.


§10 Przesyłanie korespondencji / zmiana adresu

1. W czasie trwania umowy strony zobowiązane są do wzajemnego i niezwłocznego informowania się, nie dalej niż 7 dni kalendarzowych o wszelkich zmianach dotyczących adresu siedziby, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej, które to zostały podane w treści zamówienia celem umożliwienia jego realizacji i wystawienia dokumentów sprzedaży i rozliczenia finansowego.
2. W przypadku braku powiadomienia drugiej strony o zmianach w podanym w ust. 1 terminie przyjmuje się, że korespondencja pisemna, czy pocztowa kierowana na dotychczasowy adres korespondencyjny, względnie na podany adres poczty elektronicznej za skutecznie doręczoną.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdego potwierdzenia zamówienia przez MAKROSTAL.
2. Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży przez Kupującego na osobę trzecią, jak również dokonywanie jakichkolwiek potrąceń, może nastąpić tylko za pisemną wcześniejszą zgodą MAKROSTAL.
3. Nieważność lub bezskuteczność jednego z postanowień niniejszych OWS nie narusza ważności lub skuteczności innych postanowień niniejszych OWS. W takim wypadku w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
4. Niniejsze OWS wchodzą w życie i obowiązują Kupującego poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.makrostal.eu.
5. W sprawach nieuregulowanych OWS stosuje się prawo polskie – w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów prawa.
6. Wszelkie spory wynikające z tytułu sprzedaży Wyrobów będą rozstrzygane przez polski Sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla MAKROSTAL.
7. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają obowiązują od dnia 1-go stycznia 2021 r. i znajdują zastosowanie do złożonych po tej dacie zamówień oraz zawartych umów.


Czekamy na Was
Zapraszamy do kontaktu, dziękujemy.